Domov » Na stiahnutie

Na stiahnutie

Metodiky vytvorené v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni:

Model komunitnej práce v komunitných centrách (formát PDF, 4,44 MB)

Analýza vzdelávacích potrieb zamestnancov komunitných centier v oblasti komunitnej prác (formát PDF, 264 kB)

Správa o realizácii prípravnej fázy aktualizácie Štandardov KC/NDC/NSSDR (formát PDF, 1 MB) Správa vo formáte docx 314 kB


Metodiky vytvorené v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni:

Štandardy komunitných centier (formát PDF, 539 kB)

Štandardy nízkoprahových denných centier (formát PDF, 471 kB)

Štandardy nízkoprahových sociálnych služieb pre deti a rodinu (formát PDF, 561 kB)


Správa z implementačnej evaluácie NP PVSS KIKÚ (formát PDF, 2,65 MB)


Materiály tretích strán

Repková, K. 2017. Sociálna práca vo vybraných sociálnych službách krízovej intervencie. Bratislava: Inštitút pre výskum práce a rodiny. (formát PDF, 776 kB)

Hořejšová, P., Černá, L., Kurka, J., Mészáros, P. & Oravec, L., 2018.  Rozhýbme Slovensko! Sonda do ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku. (formát PDF, 987 kB)


Anna Žilová, 2002. Komunitná práca s komunitou s vysokou mierou nezamestnanosti (formát PDF 3,94 MB)

V. Šilonová, v. Klein, P. Arslan Šinková, M. Souček Vaňová., Metodicko-pedagogické centrum v Prešove 2018, MANUÁL K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia (formát PDF 6,54 MB)