Domov » Vyhlásenie o prístupnosti webu

Vyhlásenie o prístupnosti webu

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla https://bokku.gov.sk  v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na https://bokku.gov.sk

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

Nesúlad so smernicou je v kontraste, napríklad nedodržaný pomer niektorých textov a nadväzujúcich fotografií v sekcii Aktuality a v sekcii Publicita.

Nesúlad so smernicou je v prípade vyhľadávača textov, nakoľko ide o naprogramovanie webového sídla.

V rámci grafickej verzie sa farba používa ako jediný vizuálny prostriedok, ktorý poskytuje informáciu o hypertextových odkazoch.

Pre multimediálne prvky sa neposkytujú alternatívy.

Porušená hierarchická postupnosť na úrovní niektorých hlavičiek.

Text vo forme obrázkov sa v niektorých prípadoch používa na sprostredkovanie informácii namiesto textu.

Nie všetky informácie, ktoré sa pohybujú, blikajú, rolujú alebo sa automaticky aktualizujú, môžu byť postrehnuteľné pre indisponovaného človeka v jeho reakčný čas.

2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:

Pre každý netextový obsah sa neposkytujú vždy textové alternatívy [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah],

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 13.11.2020. 

Vyhodnotenie súladu webového sídla https://bokku.gov.sk s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané  samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 13.11.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: info@ia.gov.sk. Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webu je Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk